Forretningsbetingelser – 9bureau.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for og finder anvendelse ved enhver relation mellem kunden og 9bureau.dk i det omfang de ikke fraviges ved en udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

1.1. Et tilbud fra 9bureau er bindende når kunden accepterer det fremsendte tilbud ved enten:

a. at klikke “Accepter tilbud” på det af 9bureau.dk fremsendte online tilbud,

eller

b. gennem kundens skriftlige accept, (oftest i en svar-mail), af det af 9bureau.dk fremsendte tilbud på mail til kunden.

Som skriftlig accept regnes bla. kundens svar og accept på e-mail af en tilbudsmail fra 9bureau.dk.

1.2. En bindende aftale baseret på et af 9bureau.dk fremsendt tilbud er bindende for både kunden og 9bureau.dk og betragtes som indgået, når kundens accept af tilbuddet er modtaget af 9bureau.dk.

1.3. Enhver tidligere aftale, som kunden har indgået med en anden aktør om noget tilsvarende, som det, der beskrives i tilbuddet/aftalen mellem kunden og 9bureau.dk, er uvedkommende for 9bureau.dk og for den aftale, som kunden indgår med 9bureau.dk.

1.4. 9bureau skal af kunden holdes ansvarsfri og skadesløs for ethvert forhold i alle tidligere aftaler, som kunden evt. har indgået med en for 9bureau.dk uvedkommende 3. part om andet eller noget tilsvarende som det, der aftales mellem 9bureau.dk og kunden.

1.5 Enhver aftalt arbejdsopgave (skriftligt eller mundtlig) mellem 9bureau og en kunde betragtes samtidig som kundens accept af 9bureaus forretningsbetingelser.

1.6 Prisoverslag i et tilbud fra 9bureau drejer sig udelukkende om det, der beskrives i tilbuddet.

Skulle der vise sig at være behov for yderligere tjenester, arbejdsopgaver eller udvidelser af det beskrevne i det oprindelige tilbus fra 9bureau, skal dette beregnes separat og et nyt tilbud vil blive fremsendt.

2.1. Alle opgivne priser i fremsendte skriftlige og mundtlige tilbud og estimater, i skriftlige og mundtlige aftaler samt på fakturaer fra 9bureau er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger, samt de fra kunden modtagene specifikationer.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er 9bureau.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet 9bureau.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, i så fald, at forholdet ikke bliver bragt i orden efter skriftlig aftalt frist for eftersendelse af rettet grundmateriale.

2.3.2. Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.3. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for digital levering fra 9bureau.dk.

2.5. Alle opgaver er inklusiv én korrekturgang med mindre andet er aftalt skriftligt.

3.0. Efter endelig betaling er modtaget og indgået på 9bureau.dks bankkonto fremsendes til kunden alle relevante koder mv., og den endelige brugsret overdrages herefter til kunden. Såfremt kunden ønsker dette, vil administartor rettigheder ligeledes blive overdraget til kunden.

3.1. Ved enhver forlænget opgave aftalt separat mellem kunden og 9bureau, og ved enhver ny del-opgave ligeledes aftalt mellem kunden og 9bureau, forlænges de i pkt. 3.0 incl. underpunkter til punkt 3, nævnte bestemmelser.

3.2. Med de i pkt. 3.0 – 3.2. nævnte forbehold finder levering sted til den med kunden aftalte tid, når endelig betaling er modtaget og indgået på 9bureau.dks bankkonto. Er ingen leveringstid aftalt, finder levering sted når 9bureau.dk har modtaget endelig betaling fra kunden.

3.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller kundens handling eller udeladelse, har 9bureau.dk ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed, som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af 9bureau.dk’s leveringsforpligtelser fordyres for 9bureau.dk, er 9bureau.dk dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville holde 9bureau.dk skadesløs ved betaling af den af 9bureau.dk beregnede merpris.

3.4. Leveringen anses for at have fundet sted ved 9bureau.dks skriftlige meddelelse til kunden herom.

3.5. Efter levering har fundet sted til kunden gælder de i pkt. 10 anførte betingelser om ansvar.

3.6 Ændringer og evt. rettelser udføres af 9bureau som en naturlig del af opgavens garanti. Garantien gælder som udgangspunkt i 30 dage fra levering.

Ændringer og rettelser kan højst finde sted i to (2) iterationer.

En iteration defineres her som en liste med ændringer/rettelser i et rimeligt omfang sendt på mail fra kunden til 9bureau.

Et rimeligt omfang vil i denne forbindelse sige ændringer/rettelser af mindre omfang.

Alt andet, (større ændringer og tilføjelser) betragtes som en ny opgave, der skal aftales skriftligt mellem kunden og 9bureau.dk.

3.7. For levering af printopgaver anses opgaven for færdig og leveret, når kunden har modtaget en trykklar fil fra 9bureau skriftligt, (som regel vedhæftet en e-mail fra 9bureau), fra 9bureau.

3.8. Efter leveringen af en trykklar pdf-fil fra 9bureau til kunden anses opgaven som forfalden til betaling.

3.9. En trykfil defineres som en trykklar pdf-fil, der er genereret af software til fremstilling af trykklare pdf-filer. Et eksempel på sådan software er Adobe CC Indesign.

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest på den fremsendte fakturas betalingsdato.

4.2. Der påløber renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

4.3. På 9bureau.dks anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti som sikkerhed for betaling.

4.4. Er kunden årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er 9bureau.dk berettiget til delvis fakturering.

4.5 Klippekort betales altid forud og arbejdet indledes først efter kundens indbetaling er indgået hos 9bureau.

4.6 Det er kundens ansvar at overholde enhver betalingsfrist for fremsendte fakturaer og andre aftaler om betaling.

4.7 Ved manglende betaling efter fremsendelse af en påmindelse og i alt to rykkere til kundens e-mail, vil en kundes brugerprofil på det leverede website blive slettet.

9bureau forbeholder sig desuden retten til helt at slette det leverede arbejde/materiale.

9bureau betragter herefter samarbejdet som misligholdt af kunden og som ophørt.

5.1. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning og EU lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som til stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.

5.2. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

5.3. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at oplyse 9bureau.dk korrekt og relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, email adresse samt eventuelt virksomhedsnavn og CVR nummer, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til 9bureau.dk skriftligt.

6.1. 9bureau.dk er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter 9bureau.dks skøn, er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.

6.2. 9bureau.dk er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter 9bureau.dk’s skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme.

6.3. 9bureau.dk anser spam for misbrug og for at være ulovligt.

6.4. 9bureau.dk forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

6.5. 9bureau.dk er berettiget til uden varsel nedtage og lukke domæner og servere, samt at tilbagetrække allerede leverede produkter/ydelser, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

6.6. I tilfælde af nedtagning, lukning eller tilbagetrækning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og 9bureau.dk tilbagebetales/refunderes forudbetalte beløb ikke til kunden.

7.1. Skitser, layout, (herunder weblayouts, prototyper og mockups), rentegning, tekstforslag o.l. fremstillet og leveret af 9bureau.dk til en kunde, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører 9bureau.dk og må ikke uden 9bureau.dks godkendelse overlades til tredjemand.

8.1. Aftalen kan ophæves for begge parter i hh. til købelovens gældende regler.

8.2. Såfremt tilbuddet er accepteret af kunden og arbejdet med det i tilbuddet beskrevne projekt er påbegyndt forbeholder 9bureau.dk sig ret til at opkræve en del-betaling tilsvarende den del af arbejdet, der indtil tidspunktet for ophævelsen er udført af 9bureau.dk.

8.3. Det påhviler kunden at ophæve aftalen med mindst 8 dages varsel.

8.4. Ved forsinket levering betinget af kundens manglende overholdelse af aftalte frister for levering af arbejdsmateriale o. lign., kan denne ikke betragtes som væsentlig mislighold af aftalen jvf. købelovens bestemmelser, og kan derfor ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen.

9.1. 9bureau.dk har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af kunden eller 9bureau.dk forud for aftalens indgåelse, eller som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, med mindre det handler om utilsigtede tekniske fejl fra 9bureau.dk’s side.

9.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

9.3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks, (indenfor 24 timer efter levering), at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

9.4. Såfremt kunden selv tilvejebringer materialer af enhver art eller andet til leverancen, hæfter 9bureau.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9.5. Problemer relateret til eksterne programmers opdateringer, nye versioneringer, eller programmer, der ophører med at være alment benyttede, er 9bureau.dk ikke ansvarlig for at løse.

10.1. I tilfælde af forsinkelse af leverance eller manglende leverance og i tilfælde af mangler ved det leverede har 9bureau.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som 9bureau.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation, samt i tilfælde hvor leverance forhindres/besværliggøres af forhold eller medlemmer/medarbejdere i kundens organisation.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter 9bureau.dk ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.

10.4. 9bureau.dk har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, skrifttyper, fotos, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pådrager 9bureau.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, skal kunden holde 9bureau.dk skadesløs for et sådant ansvar samt eventuelle advokatsalærer, sagsomkostninger mv.

Dette gælder uanset om det er kunden selv eller en medarbejder fra 9bureau.dk, der på bud eller opfordring fra kunden har installeret, kopieret eller på anden måde benyttet materialer af enhver art, som kunden ikke har sikret sig hjemmel eller rettigheder til at anvende på kundens hjemmeside eller i andre af kundens systemer.

10.5 Ved indgåelse af aftaler om drift af websites, herunder drift af CMS installationer, har 9bureau.dk intet ansvar for ulovlige indbrud, ejheller eventuelle deraf følgende skade virkninger på kunders websites f.eks. en WordPress installation. 9bureau.dk har heller intet ansvar for følgevirkninger af kundens eller for en af kunden ansat, uden nogen tilknytning til 9bureau, brugers fejlagtige brug/opsætning/ændring af det leverede WordPress website.

Efter indgåelse af en skriftlig driftsaftale er 9bureau.dks ansvar er udelukkende begrænset til selve driften og vedligeholdelsen af installationer og de funktioner og sikkerhedsanordninger, der efter aftale med kunden er installeret på websitet. Ved drift forstås i denne sammenhæng overvågning og status rapportering.

10.6 Det påhviler kunden selv at stå for den daglige drift og opsætning af det leverede WordPress website / WooCommerce webshop, med mindre der er indgået en skriftlig service aftale, som den nævnt i pkt. 10.5.

Daglig drift omfatter bla. daglig, eller som et minimum, ugentlig backup af sitets database og indhold, opdateringer af sitet og dets funktioner samt almindelig pro-aktiv adfærd overfor en række sikkerheds forhold ved drift af websites. WordPress CMS viser status meddelelser om nye opdateringer i kontrolpanelet.

Kunden har selv det fulde juridiske ansvar for indhold, drift, opsætning og backup af det leverede WordPress website / den leverede WooCommerce webshop, herunder opsætning af indlæg, sider og andet indhold i WordPress, samt opsætning af produkter i WooCommerce webshop.

Ethvert pludseligt nedbrud, fejl og/eller mangler samt pludseligt ophør af funktioner og/eller tab af indhold på sitet efter levering og efter udløb af en rimelig garantiperiode (30 dage), er, med mindre en udtrykkelig og skriftlig drifts-, support- eller garantiaftale om noget andet er indgået mellem parterne, udelukkende kundens eget ansvar.

Dette gælder også selvom der er indgået en support- og driftsaftale mellem 9bureau.dk og en kunde om vedligeholdelse af kundens WordPress installation.

9bureau overtager intet ansvar for en kundes WordPress installation og brugen af denne ved indgåelse af en supportaftale mellem 9bureau.dk og en kunde.

Enhver fejlagtig opsætning, drift, ændring og/eller anvendelse af det leverede WordPress website / WooCommerce webshop foretaget af en af kunden ansat ekstern eller intern medarbejder og/eller samarbejdspartner, uden nogen tilknytning til 9bureau, er udelukkende kundens eget ansvar.

10.7 9bureau.dk har intet ansvar for indbyggede, (allerede eksisterende), uforudsete eller pludseligt opståede fejl og mangler ved den 3.parts software, (WordPress CMS, WooCommerce e-handelsløsning, diverse temaer og plugin-udvidelser.

9bureau.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. Såfremt valg af underleverandør er oplyst til kunde ifm. aftalens indgåelse, fx ved specifikation af 3. partsprodukter på tilbud eller ordrebekræftelse, kan 9bureau.dk ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

9bureau.dk anvender 3.-partsprodukter ved opbygning og hosting af webløsninger. 9bureau.dk kan ikke gøres ansvarlig for problemer som følge af ændringer af 3. parts produkter og ydelser, herunder udskiftning af / opgradering af server og software, hverken før eller efter at løsningen er leveret og overdraget til kunden.

13.1 Opgaver, der udføres af 9bureau på kundens nye og/eller allerede eksisterende websted, herunder support- og driftsaftaler, på WordPress CMS og andre CMS, udføres kun ved kundens overdragelse af Administrator rettigheder til 9bureau.dk.

Det er udelukkende 9bureau, der kan indtage administratorrollen under 9bureau.dks arbejde med løsninger for kunder.

13.2 Efter arbejdet på nye og allerede eksisterende websites er tilendebragt/leveret og 9bureau.dk har modtaget betaling for arbejdet returneres/overdrages alle administrator rettigheder til kunden og 9bureau.dks admin-rolle kan herefter slettes.

13.3 Med mindre andet aftales mellem 9bureau.dk og kunden, indsættes der et diskret back-link til https://9bureau.dk i webstedets footer sektion.

13.4 Ved support- og driftsaftaler på eksisterende websites eller på websites, der er leveret af 9bureau til kunden, og som er aftalt skriftligt, gælder de i pkt. 10 anførte betingelser om ansvar.

Se også pkt.16 om 9bureaus admin-rolle.

9bureau tilbyder og udbyder support- og driftsaftaler til ejere af WordPress hjemmesider og websites.

Indholdet i en support- og driftsaftale varierer efter behov og aftales altid skrifligt med kunden inden aftalen sættes i kraft.

En standard (Basis) support- og driftsaftale omfatter som regel almindelig vedligeholdelse og opdatering af kundens websted på månedsbasis.

En support- og driftsaftale kan spænde fra ordinær vedligeholdelse af kundens websted på månedsbasis til daglig vedligeholdelse og overvågning af avancerede funktioner og sikkerhed på kundens websted.

En support- og driftsaftale kan også omfatte indholdsredigering, tilføjelser af nye funktioner, ændringer af layout og webdesign mv.

Support- og driftsaftaler tilbydes både til eksisterende kunder og til nye kunder.

Alle myndige personer kan indgå en support- og driftsaftale med 9bureau uden at et allerede eksisterende kundeforhold findes.

En support- og driftsaftale skal altid indgås som en separat aftale mellem 9bureau og kunden.

Det er udelukkende en 9bureau medarbejder, der kan indtage administrator-rollen på kundens websted så længe en aktiv support- og driftsaftale er gældende mellem kunden og 9bureau. 

Betaling af supportaftaler sker ved forudbetalt månedvis opkrævning.

Opsigelse af en supportaftale kan ske med dags varsel fra både kundens og 9bureaus side. En evt. forudbetalt periode refunderes ikke.

14a: Basis supportaftale

Basis supportaftale dækker en månedlig opdatering af WordPress og tilhørende aktivt tema samt installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation samt en månedlig e-mail konsultation med kunden.

Definition: En månedlig e-mail konsultation vil i dette tilfælde sige en maildialog mellem 9bureau.dk og kunden, der omfatter en månedlig (1) mail afsendt fra kunden eller 9bureau.dk og et (1) e-mail svar. Det vil sige i alt to månedlige mails hver vej mellem kunden og 9bureau.dk.

Den månedlige opdatering af kundens WordPress installation dækker udelukkende opdatering af selve WordPress i form af varslede opdateringer af den til enhver tid installerede WordPress version på kundens WordPress installation enten i form af en ny WordPress version og/eller en sikkerhedsopdatering og lign. af WordPress fra wordpress.org.

Obs: Der kan forekomme perioder på over en måned, hvor der ikke udsendes en opdatering af WordPress fra wordpres.org. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureau kan som en del af en Basis supportaftale mellem en kunde og 9bureau stå for en månedlig opdatering af de(t) installerede aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation.

Obs: Der kan forekomme perioder på over en måned, hvor der ikke udsendes opdateringer af det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureaus opdateringer af selve WordPress og det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation sker på kundens eget ansvar.

9bureau.dk påtager sig intet ansvar for opdatering til fejlbehæftede og/eller mangelfulde nye versioner af selve WordPress, tema og plugins, der er installeret på kundens WordPress installation.

Afhjælpning af fejl og genopretning af en kundes WordPress installation efter akut opståede fejl og nedbrud i selve WordPress, det aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation er ikke omfattet af Basis supportaftalen.

14b: Xtend supportaftale

Xtend supportaftale dækker ugentlig opdatering af WordPress og tilhørende aktivt tema samt installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation samt en ugentlig e-mail konsultation med kunden.

Definition: En ugentlig e-mail konsultation vil i dette tilfælde sige en maildialog mellem 9bureau.dk og kunden, der omfatter en ugentlig (1) mail afsendt fra kunden eller 9bureau.dk og et (1) e-mail svar. Det vil sige i alt to ugentlige mails hver vej mellem kunden og 9bureau.dk.

Den ugentlige opdatering af kundens WordPress installation dækker udelukkende opdatering af selve WordPress i form af varslede opdateringer af den til enhver tid installerede WordPress version på kundens WordPress installation enten i form af en ny WordPress version og/eller en sikkerhedsopdatering og lign. af WordPress fra wordpress.org.

Obs: Der kan forekomme perioder på over en uge, hvor der ikke udsendes en opdatering af WordPress fra wordpres.org. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureau kan som en del af en Xtend supportaftale mellem en kunde og 9bureau stå for en ugentlig opdatering af de(t) installerede aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation.

Obs: Der kan forekomme perioder på over en uge, hvor der ikke udsendes opdateringer af det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureaus opdateringer af selve WordPress og det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation sker på kundens eget ansvar.

9bureau.dk påtager sig intet ansvar for opdatering til fejlbehæftede og/eller mangelfulde nye versioner af selve WordPress, tema og plugins, der er installeret på kundens WordPress installation.

Afhjælpning af fejl og genopretning af en kundes WordPress installation efter akut opståede fejl og nedbrud i selve WordPress, det aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation er ikke omfattet af Xtend supportaftalen.

14c: Pro supportaftale

Pro supportaftale dækker opdatering af WordPress og tilhørende aktivt tema samt installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation hurtigst muligt, (ofte indenfor 24 timer uden dog at dette kan garanteres i alle tilfælde), samt en daglig e-mail konsultation med kunden, når det skønnes nødvendigt.

Definition: En daglig e-mail konsultation vil i dette tilfælde sige en maildialog mellem 9bureau.dk og kunden, der omfatter en daglig (1) mail afsendt fra kunden eller 9bureau.dk og et (1) dagligt e-mail svar. Det vil sige i alt to daglige mails hver vej mellem kunden og 9bureau.dk.

Den daglige opdatering af kundens WordPress installation dækker udelukkende opdatering af selve WordPress i form af varslede opdateringer af den til enhver tid installerede WordPress version på kundens WordPress installation enten i form af en ny WordPress version og/eller en sikkerhedsopdatering og lign. af WordPress fra wordpress.org.

Obs: Der kan forekomme perioder på mere end en enkelt dag, hvor der ikke udsendes en opdatering af WordPress fra wordpres.org. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureau kan som en del af en Pro supportaftale mellem en kunde og 9bureau stå for daglig opdatering af de(t) installerede aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation.

Obs: Der kan forekomme perioder på mere end en enkelt dag, hvor der ikke udsendes opdateringer af det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation. Det betyder dog ikke at den indgåede supportaftale mellem kunden og 9bureau kan suspenderes i sådan en periode.

9bureaus opdateringer af selve WordPress og det installerede aktive tema og installerede og aktive plugins på kundens WordPress installation sker på kundens eget ansvar.

9bureau.dk påtager sig intet ansvar for opdatering til fejlbehæftede og/eller mangelfulde nye versioner af selve WordPress, tema og plugins, der er installeret på kundens WordPress installation.

Afhjælpning af fejl og genopretning af en kundes WordPress installation efter akut opståede fejl og nedbrud i selve WordPress, det aktive tema og aktive plugins på kundens WordPress installation er ikke omfattet af Pro supportaftalen.

14.1 Betaling af support- og driftsaftaler

En support- og driftsaftale mellem 9bureau og en kunde betales månedsvis forud.

Betalingen dækker selve supportaftalens indhold, der kan variere.

Indkøb og implementering af ekstra funktioner, add-ons og plugins på kundens website faktureres separat og sker kun efter forudgående skriftlig aftale med kunden.

14.2 Opsigelse af support- og driftsaftaler

En support- og driftsaftale mellem 9bureau og en kunde kan opsiges af kunden og/eller af 9bureau uden varsel.

Den forudbetalte månedsbetaling for den pågældende måned, hvor aftalen opsiges, refunderes ikke.

14.3 Særlige gunstige serviceydelser i forbindelse med support- og driftsaftaler

En support- og driftsaftale kan indeholde særlige gunstige serviceydelser for kunden, som 9bureau i nogle tilfælde afholder eventuelle udgifter for. 

I andre tilfælde aftales et tillæg til support- og driftsaftalens månedlige pris med kunden, der faktureres som et tillæg til support- og driftsaftalens månedlige pris efter aftale med kunden.

Særligt gunstige serviceydelser kan f.eks. være indkøb, installering og opsætning af pro-versioner af plugins og temaer mv.

Pro-versioner er kommercielle udvidelser og add-ons til WordPress løsninger, der indkøbes eller tegnes abonnement for.

Ved kundens opsigelse af en support- og driftsaftale ophører disse særligt gunstige serviceydelser.

I de tilfælde hvor 9bureau har indkøbt/lagt ud for en sådan udvidelse, vil udvidelsen(erne) ophøre med at fungere på kundens websted efter opsigelse af en support- og driftsaftale.

Det påhviler herefter kunden selv at indkøbe de plugins og addons, der er nødvendige for at opretholde/genskabe de relevante funktioner på kundens websted.

15.1 9bureau udsteder klippekort til kunder, der kan bruges ved opgaver af varierende omfang og tidsforbrug.

Klippekort betales altid forud.

Vi udsteder klippekort på et antal arbejdstimer, der står i et fornuftigt forhold til den pågældende aftalte opgave med kunden.

Et eksempel på et klippekort er f.eks. 5 eller 10 timer.

15.2. Klippekort er prisjusterede, så de følger prisudviklingen.

15.3. Vi giver stort set altid rabat på vores klippekort i forhold til vores normale timepris.

Under ethvert aftalt kundeforhold mellem 9bureau.dk og kunden og under enhver aftalt opgave, herunder drifts- og supportaftaler, på en kundes websted, er det udelukkende 9bureau.dk der kan indtage en administrator-rolle på kundens websted.

Dette er ufravigeligt og kunden accepterer dette ved indgåelse af enhver aftale om arbejde på en kundes websted eller andet med 9bureau.dk.

Når en opgave er afsluttet og leveret til kunden overdrages administrator-rollen igen til kunden, med mindre andet aftales mellem 9bureau og kunden.

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i København, hvor 9bureau.dk er hjemmehørende.

Sidst opdateret: 7. januar 2024.
9bureau.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og opdatere ovenstående forretningsbetingelser.